معرفی بازیکنان حرفه ای پینت بال

تیم ها
تیم ها
نوع بازیکن
پرهام نظری

پرهام نظری بازیکن تیم پینت بال داتیس تهران

دانیال جعفری

دانیال جعفری مقدم فرد داور پینت بال

پوریا معافی پور

پوریا معافی پور مربی پینت بال

عمید یوسفی

عمید یوسفی بازیکن تیم پینت بال سینگو

علیرضا فرهمند

علیرضا فرهمند بازیکن تیم پینت بال اسپاد

محمدرضا عرب

محمدرضا عرب بازیکن تیم پینت بال داتیس شمیرانات

مینا مسگر

مینا مسگر بازیکن تیم پینت بال اسپاد

امید جواد زاده

امید جواد زاده بازیکن تیم پینت بال امرتات آریا…

شیما عاشوری

شیما عاشوری بازیکن تیم پینت بال بلونا